Pedagogische project

Situering van de onderwijsinstelling

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet.  Het schoolbestuur wordt gevormd door de leden van de Kuurnse gemeenteraad.  Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.  De vrije keuze uit de diverse godsdiensten en de N.C.Z. is gewaarborgd.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende  onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Dit pedagogische project bepaalt de aard van het onderwijs.

De administratieve zetel van onze school bevindt zich in de Kon. Boudewijnstraat 52

 Naast het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten behartigen de participatieraad, het ABC en de ouderverenigingen de belangen van de school, ouders en kinderen.  Belangrijke ondersteuning is er ook van het CLB (Zwevegem), O.V.S.G. en GORK.

Fundamentele uitgangspunten

Principiële houdingen t.a.v. mens en maatschappij:

Het gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap.

Er wordt naar gestreefd de kinderen zo op te voeden dat zij zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen maar ook de collectieve belangen van alle mensen te verdedigen, in dienst van de gemeenschap.

Het team zal  dit doen in een geest van verdraagzaamheid en van eerbied voor de opvatting van anderen. Anderzijds streeft het team ernaar een basis te leggen voor een goed functionerende democratische samenleving.

Als school staan we achter de visie basisonderwijs omschreven in het leerplan O.V.S.G. .

Om de voornoemde pedagogische objectieven te realiseren zal het schoolteam aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind: