Schoolvisie

Het is een van de kerntaken van de school om leerlingen voor te bereiden op een actief en verantwoord leven in een snel veranderende wereld. De kans is zeer reëel dat onze leerlingen van vandaag straks een functie op de arbeidsmarkt zullen bekleden die nu nog niet bestaat.  Onze school meent dat toekomstgericht onderwijs samenhangend en duurzaam moet zijn. We combineren daarom in onze vorm van onderwijs het beste van twee werelden: traditie en innovatie.

Bij elke vorm van leren en ontwikkelen ligt een hoge betrokkenheid en een sterk welbevinden aan de basis. De leerling eigenaarschap geven over het eigen leerproces bevordert dit.  We begeleiden leerlingen in hun keuzeprocessen, coachen hen naar hun doel(en) toe en geven hen daarbij steeds meer zelfsturing.  Ook persoonlijke aandacht en passend onderwijs voor elk kind  in een rijke context dragen hiertoe bij.  We engageren ons om uitdagende en motiverende leersituaties binnen de leefwereld en de ontwikkelingsfase van de leerlingen te creëren.  Hierbij hebben we oog voor het talent van elk kind.

Zo stomen wij onze leerlingen van vandaag klaar voor de uitdagingen van morgen.

Visie en betekenis SMART-onderwijs. 

Pijler 1: Stevige basis voor de toekomst

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. De 16 Europese sleutelcompetenties vormen de leidraad die we vertaald zien in het leerplan ‘Leer Lokaal’.  In onze onderwijsvorm hechten we veel belang aan: digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en het ontwikkelen van leercompetenties zoals communicatieve vaardigheden, probleemoplossend denken en handelen, zelfregulering en samenwerken. 

Pijler 2: Maatwerk voor wie het nodig heeft

De sterk uitgebouwde en geïntegreerde brede basiszorg en het onderwijs op maat voor wie het nodig heeft, is kenmerkend voor ons SMART-onderwijs.

Pijler 3: Allen samen bereiken we meer

Op onze school staat het ‘samen-verhaal’ centraal.  We creëren onderwijsleersituaties waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel. Ze zijn niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen leren maar ook voor dat van hun groepsgenoten.   Kortom: ze leren VAN en MET elkaar. 

Het ‘samen-verhaal’ is op onze school ook van toepassing op het team: leerkrachten zijn gepassioneerd, werken met elkaar samen en engageren zich vanuit een open en onderzoekende houding tot levenslang leren.

Samenwerken betekent ook expertise in de school halen waar nodig, opportuniteiten uit de nabije buurt benutten, …

Pijler 4: Ruimte om te groeien en te bloeien

Leerlingen krijgen kansen om zich te ontplooien in alle ontwikkelingsdomeinen (lichamelijk, motorisch, sociaal, emotioneel, cognitief, muzisch) en te groeien in hun talenten.  Door breed te ontwikkelen vormt zich bij de leerlingen een positief en realistisch zelfbeeld. De leerlingen worden zich bewust van hun sterke en minder sterke kanten.  Door de focus te leggen op datgene waar ze goed in zijn, neemt hun zelfvertrouwen toe.

Pijler 5: Telkens een stapje verder

Evalueren is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs.  Op onze school wordt geëvalueerd vanuit een breed perspectief en met de bedoeling de leerling te motiveren tot nieuw leren. We evalueren om te leren maar ook om te leren van het leren.